Полезна информация

Полезна информация

В този раздел ще откриете информация за корпоративното облагане и това какви данъчни задължения имат търговските дружества в България. Също така, можете да разгледате и списък с полезни връзки, от които ще получите информация за различни счетоводни и данъчни въпроси, както и решения по казуси, които изникват в ежедневната ни работа.


Полезни връзки

Често се нуждаем от ифнормаця по различни счетоводни и данъчни въпроси, както и решения по казуси, които изникват в ежедневната ни работа. В тази секция можете да намерите най-важните и полезни източници на информация по правната, счетоводна и данъчна уредба, както и типови договори предоставени за безплатно ползване в интернет.

Типови договори


Корпоративно подоходно облагане

Настоящата статия цели да насочи вниманието върху това какви данъчни задължения имат търговските дружества в България през 2009 г. Тук са описани основните и най-важни неща, като за по-изчерпателна информация можете да ни изпратите запитване, както и да разгледате Закона за Kорпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

 Задължените по Закона за Корпоративното подоходно облагане лица са:


1. местните юридически лица;
2. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България;
3. едноличните търговци - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. физическите лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон - за случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
5. работодателите и възложителите по договори за управление и контрол - за данъка върху социалните разходи, предвидени в част четвърта.

Законът за корпоративното подоходно облагане е приложим за всички доходи, получени от използване на недвижимо имущество (наем и аренда), както и при положителни разлики от продажби на недвижима собственост (включително и притежание на идеална част или ограничено вещно право).
 
Няма промяна в режима по отношение на данъчната ставка - корпоративният данък и за 2009 г. остава 10%. Това е една от най-ниските данъчни ставки в ЕС и този факт допринася за изключително атрактивните условия за бизнес в България, както за местни, така и за чуждестранни лица. Например, много по-изгодно е за чуждестранни лица граждани на страни с по-висок корпоративен данък да регистрират търговски дружества в България, тъй като тези дружества ще дължат корпоративен данък само в България (мястото на източника на доход на дружеството).

Корпоративният данък се начислява върху данъчната печалба на юридическото лице. Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31 март на следващата година. Те са длъжни да подадат тази декларация без значение дали са извършвали търговскта дейност през предходната година.

Корпоративният данък за съответната година се внася в срок до 31 март на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30