Услуги


Годишно приключване и подаване на ГФО

Всяка регистрирана по българското законодателство компания следва да подава в НАП годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за дейността си през годината в срок до 31.03 на годината следваща отчетния период. Въз основа на данните от декларацията компаниите внасят дължимия корпоративен данък, като срокът за това отново е 31.03 всяка година.

Това е изиксване, което важи за всички фирми, без значение дали извършват дейност или не, а глобите за неспазване са високи.

От 2008 г. е в сила и задължението за подаване на ГФО за всички пререгистрирани или новорегистрирани фирми в Агенцията по вписванията. Срокът е до 3 месеца от пререгистрацията на фирмата, а за всяка следваща година -  до 30.06 на годината следваща отчетния период. За неспазване и на това правило също има глоби и санкции.

В тази връзка ние предлагаме следните услуги:

Годишни финансови отчети, изготвени по националните и международни счетоводни стандарти;
Консолидирани годишни финансови отчети;
Годишни данъчни деклариции пред НАП;
Годишни статистически форми.

 

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30