Услуги


Заплати и осигуровки

Изнасянето на процесите свързани с "Труд и работна заплата" към  външна компания е ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал, промените в персонала, спазването на всички задължителни срокове и специфични изисквания според трудовото и данъчно законодателство.

Това не само улеснява процесите в компанията, спедтява разходи за поддръжка на такъв вътрешнофирмен отдел, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалността за нивата на възнагражденията сред вашите служители и отдели.

Нашите счетоводители ще обработят съответната информация и ще изготвят необходимите документи за всеки отделен служител относно отработени дни/часове, платени и неплатени отпуски, удръжки и добавки, възнаграждения, социални осигуровки и дължими данъци; ще изготвят и подадат изискваните файлове и информация от местната администрация в рамките на нормативните срокове.

Към тази дейност се причисляват и издаването на всякакъв вид служебни бележки и удостоверения за нуждите на вашите служители.

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30