Услуги


Текущо счетоводно обслужване

Милтония ЕООД осигурява текущо счетоводно обслужване, годишно приключване и съставяне на ГФО съобразени с изискванията на националните и международните счетоводни стандарти, счетоводното и дънъчното законодателство.

Организацията и основните насоки на текущото счетоводно обслужване зависят от спецификата и начина на организация на дейността на нашите клиенти. В тази връзка им оказваме пълно съдействие по отношение спазване изискванията на закона за съдържанието и формата  на документите и оптимизиране на документооборота. Основните дейности свързани с текущото счетоводно обслужване са:

  • Оперативно водене на счетоводната отчетност според българското законодателство;
  • Изготвяне и подаване на месечни ДДС регистри и отчети;
  • Изготвяне и подаване на документи свързани със Закона за акцизите;
  • Изготвяне на платежни документи, свързани с разплащания с бюджета;
  • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството;
  • Текущ контрол върху счетоводните резултати и съдействие за легално намаляване и оптимизиране на данъчните плащания;
  • Комуникация и представителство пред данъчната администрация.

 

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30