Услуги


Трудови договори

Изготвянето на трудови договори и администрирането на работните заплати е деликатен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно съответствие с промените в нормативните разпоредби, регламентиращи тази материя.

Ние предлагаме на нашите клиенти възможността да предоставят изцяло на нас подготовката трудовите договори и на работните заплати на целия персонал на компанията. Нашите услуги по администриране на работните заплати включват:

  • Изготвяне на трудови договори за новонаети служители;
  • Преназначаване;
  • Прекратяване на трудови правоотношения при пълно съответствие със законовите разпоредби;
  • Изчисляване и изплащане на нетните възнаграждения;
  • Изчисляване и внасяне в бюджета на дължимите данъци, социални и здравни осигуровки;
  • Др. текущи въпроси свързани с трудовите правоотношения.

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30